Skip to main content
Amnesty International UK
Log in

Welsh language resources for human rights education

Welsh Activists

Mae’r adnoddau a’r gweithgareddau canlynol ar gael yn Gymraeg:

We have the following resources and activities in Welsh:

 

Pecyn adnoddau Camau Cyntaf (First Steps resource in Welsh)

Adnodd Camau Cyntaf man cychwyn perffaith i gynnwys i blant 3-5 oed mewn trafodaeth er mwyn codi ymwybyddiaeth o’u hawliau eu hunain mewn ffordd ddifyr a rhyngweithiol.

The First Steps resource is a perfect starting point to engage 3-5 year olds in a discussion to raise awareness of their own rights in a fun and interactive way.

 

Pecyn adnoddau Hawliau Dynol yn yr Ysgol Gynradd (Human Rights in the Primary School resource in Welsh)

Pecyn o ddeg o weithgareddau Cymraeg ar gyfer gwersi rhyngweithiol i ddisgyblion 5-11 oed er mwyn iddynt ddeall eu hawliau dynol a’r gwerthoedd sy’n sail iddynt, meithrin parch at ei gilydd a gwerthfawrogiad o’i gilydd, a datblygu sgiliau i amddiffyn hawliau dynol.

A pack of ten interactive lesson activities in Welsh for pupils aged 5-11 to understand their human rights and the values that underpin them, nurture attitudes of respect and appreciation for each other, and develop skills to defend human rights.

 

Pecyn adnoddau Hawliau Dynol yn yr Ysgol Uwchradd (Human Rights in Secondary School resource in Welsh)

Hawliau Dynol yn yr Ysgol Uwchradd yn cynnwys yr holl adnoddau angenrheidiol i greu Diwrnod Hawliau Dynol neu un wers ddiddorol a chofiadwy.

Human Rights in Secondary School contains all the resources needed to create a Human Rights Day or one interesting and memorable lesson.

 

Pecyn adnoddau Mater o Fywyd a Marwolaeth (A Matter of Life and Death resource in Welsh)

Lluniwyd yr adnodd hwn i fod yn gytbwys a hwyluso dadl a thrafodaeth agored ymhlith myfyrwyr 14 oed a hŷn o blaid ac yn erbyn y gosb eithaf.

This resource is designed to be balanced and facilitate open debate and discussion for and against the death penalty for students aged 14+.

 

Archebu adnoddau

Book Resources

Llyfr a gweithgareddau: We Are All Born Free (We Are All Born Free Book activities in Welsh)

Gweithgareddau Cymraeg y gellir eu lawrlwytho i gyd-fynd â’r llyfr We Are All Born Free. Mae’r llyfr We Are All Born Free, sydd wedi ennill gwobrau, yn cynnwys darluniau hyfryd sy’n dehongli ein hawliau dynol i blant 5 oed a hŷn.

Downloadable activities in Welsh to accompany We Are All Born Free. We Are All Born Free is an award-winning book of beautiful illustrations that interpret our human rights for ages 5+

 

Posteri

Posters

Gweithgaredd Right Up Your Street (Right Up Your Street poster activity in Welsh)

Strydlun a ddarluniwyd yn hardd sy’n llawn senarios hawliau dynol gyda gweithgareddau Cymraeg er mwyn i ddisgyblion ymchwilio a deall sut mae hawliau’n berthnasol i fywyd pob dydd.

A beautifully drawn street scene full of human rights scenarios with Welsh language activities for pupils to investigate and understand how rights apply to everyday life.

 

Adnoddau eraill

Other resources

Dogfen: Y Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol (Universal Declaration of Human Rights in Welsh)

Fersiwn Gymraeg y gellir ei lawrlwytho o’r UDHR a fabwysiadwyd ac a gyhoeddwyd gan Benderfyniad 217 A (III) Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ar 10 Rhagfyr 1948.

Downloadable Welsh language text of the UDHR adopted and proclaimed by the United Nations General Assembly Resolution 217 A (III) of 10 December 1948.

 

Fy Mhasbort Hawliau (My Rights Passport in Welsh)

Llyfryn lliwgar maint poced sy’n cynnwys holl erthyglau’r Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol ar gyfer myfyrwyr 11 oed a hŷn.

A colourful pocket-sized booklet of all the articles of the Universal Declaration of Human Rights for students aged 11+